راهکارها / نرم افزار تولیدی

راهکار حسابداری ویژه شرکت های تولیدیاطلاع به موقع از بهاء تمام شده محصولات، امکان برنامه ریزی و انجام عملیات تولید را ممکن می سازد . با استفاده از راهکار بهاء تمام شده نیکان دستمزد مستقیم ، ... و سربار را کنترل نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران،میدان صادقیه، برج گلدیس، طبقه 10، واحد 1009

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش