راهکارها / نرم افزار خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای

راهکار حسابداری ویژه صنعت خرده فروشی

با رشد و گسترش فروشگاه های زنجیره ای لازمه رقابت ، داشتن امتیازات متمایز نسبت به سایر رقباست. راهکار خرده فروشی نیکان با شناسایی نیازهای این صنعت به مدیران کمک می کند با مکانیزه کردن تمامی عملیات مربوط ، مدیریتی بهینه و متمرکز نسبت به کسب و کار خود داشته باشید.

 

اهم نیازهای صنعت خرده فروشی:

در هایپرمارکت ها و فروشگاه هاي زنجیره اي به دلیـل حجـم بـالاي گـردش کالاها ، تعیین و ثبت شرایط خرید اعم از زمان تحویل کـالا، قیمـت خریـد ، حاشـیه سـود ، نحـوه تسویه ، میزان جوایز و... از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . در زیرسیستم سفارشـات امکـان تعیین زمان تحویل ، شرط تسویه ، اشانتیون ها و قیمت هاي ارایه شده در زمان ویزیت بازاریـاب را می توان ثبت نمود که در زمان ثبت رسید انبار و فاکتور خرید بر این اساس بتوان کنترل هاي لازم را انجام داد .

یکی از سیاست ها و روش هاي هایپرمارکت ها و فروشگاه هاي زنجیره اي استفاده از تخفیف هاي متنوع جهت جذب مشتري می باشـد . در تعریـف فرمـول هـاي تخفیف فروش انواع روش هاي تخفیف اعم از تخفیف نقدي ، تخفیف کالایی ، تخفیـف درصـدي و تخفیف سبد کالا بر اساس دسته بندي ها و سازمان هاي تعریف شده را ارایه نمود .

با توجه به حجم بالاي کالا ، سرعت و دقت در شمارش کالا نیازمند ابزارهـاي بـه روز می باشد . با استفاده از سیستم موبایل انبار نیکان به راحتی از موجـودي هـر کـالا مطلـع شوید و رسید انبارهاي خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید .

با توجه به حجم بالاي کالا ، سرعت و دقت در شمارش کالا نیازمند ابزارهـاي بـه روز می باشد . با استفاده از سیستم موبایل انبار نیکان به راحتی از موجـودي هـر کـالا مطلـع شوید و رسید انبارهاي خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید .

کسب اطلاع لحظه اي از میزان فـروش صـندوقدار بـه راحتـی صندوق ها را کنترل کنید. با گزارش تسویه صندوقدار از میزان فروش بـه تفکیـک نـوع دریافـت و همچنین کالاهاي پرفروش هر صندوقدار ، مطلع شوید .

بن ها و کارت اعتباري را به صورت درصدي و مبلغی تعریف کنید با تعریف دسته بندي و سازمان ها به راحتی می توان میزان بدهی هر سازمان و یا هـر پرسـنل را مشاهده نمود

با تعریف درصد سود و جریمه و صدور دفترچـه اقسـاط اقساط مشتریان خود را مدیریت نمایید و با هشـدار اقسـاط سررسید شده از معوق شدن اقساط جلوگیري نمایید .

با استفاده از فرآیند قرعه کشی می توان براي هر فاکتور یـک شـماره رمز اختصاص داد و در زمان هاي تعیین شده به صورت تصادفی فرآیند قرعـه کشـی انجـام گیرد

با استفاده از این امکان مشتریان به راحتی می توانند روي کیوسک قیمت ، قیمت و تخفیف کالاي مورد نظر را مشاهده کنند

 

زیر سیستم های مرتبط :

تهران،میدان صادقیه، برج گلدیس، طبقه 10، واحد 1009

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش