لطفا برای شروع گفتگو نام خود را وارد نموده و دپارتمان مورد نظر را انتخاب نمایید
نام :
دپارتمان :

استانداردهای حسابداری

1         نحوه‌ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

2         صورت‌جريان‌ وجوه نقد

3         درآمدعملياتي

4         ذخاير،بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384

5         رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384

6         گزارش‌عملكرد مالي

8         حسابداري‌موجودي‌ مواد و کالا

9         حسابداري‌پيمانهاي‌ بلندمدت

10       حسابداري‌كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

11       دارايي هاي ثابت مشهود - تجديد نظر شده 1386

12       افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386

13       حسابداري‌مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

14       نحوه‌ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري

15       حسابداري‌سرمايه‌گذاريها

16       استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)

17       داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386

18       صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384

19          ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384

20       سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389

21       حسابداري‌اجاره‌ها

22       گزارشگیري‌مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌

23       حسابداري‌مشاركتهاي‌ خاص‌

24       گزارشگیري‌مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري

25       گزارشگیري‌بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف

26       فعاليتهاي‌كشاورزي

27       طرحهاي‌مزاياي‌ بازنشستگي

28       فعاليتهاى بيمه عمومى

29       فعاليتهاي ساخت املاک

30       سود هرسهم

31       دارايي هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده

32       كاهش ارزش داراييها

آدرس

  شیراز- بلوار استقلال- حد فاصل خیابان شبان و چهارراه هوابرد- طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش

 07138303411-38302393

07138390260-38307777

09174444624-09178610861

مدیر فروش :09174444326

خدمات شرکت

لینک های پر کاربرد

عضویت در خبرنامه

:نام
:ایمیل
:تلفن همراه