راهکارها / ویژه شرکت های تولیدی

اطلاع به موقع از بهاء تمام شده محصولات، امکان برنامه ریزی و انجام عملیات تولید را ممکن می سازد . با استفاده از راهکار بهاء تمام شده نیکان دستمزد مستقیم ، ... و سربار را کنترل نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیراز ، بلوار استقلال ، حد فاصل شبان و هوابرد ، طبقه فوقانی داروخانه دکتر دانش